شورای سردبیری

 شورای سردبیری:

 ۱.زنده یاد جناب استاد حسن رحيميان مدير مسئول نخستین

 ۲. عيسی خاتمی مدير مسئول کنونی

 ۳. سید نورالدين اکرامی عضو شورای سردبیری

 ۴. محمد قاسم کفاشی عضو شورای سردبیری

 ۵. محمد صادق علی اسماعیلی عضو شورای سردبیری

۶. بیژن هوشمند عضو شورای سردبیری

 ۷. جليل غديری سردبير

دانلود آخرین شماره سمن رامسر
نام  نویسنده
نام مقاله
موضوع مقاله